menighet

Risør kirkelige fellesråd

Risør kirkelige fellesråd

Fellesrådet er et lovbestemt organ som består av to medlemmer fra hvert menighetsråd og en representant valgt av kommunestyret. 
Dessuten oppnevner biskopen et medlem.
Kirkevergen er fellesrådets sekretær og daglig leder av fellesrådets virksomhetsområde.

Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen,
fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen. 

Kirkelig fellesråd er ansvarlig for:  
* Bygging, drift og vedlikehold av kirker anlegg
* Drift og forvaltning av kirkegårder 
* Opprettelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over fellesrådets budsjett
* Anskaffelse og drift av menighets– og prestekontor
* Administrativ hjelp for prosten når staten yter tilskudd til det
* Utbetaling av godtgjørelse til prester for reiser og boligtelefon etter regler gitt av departementet
* Anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring

Kirkelig fellesråd foretar tilsetting av og har arbeidsgiveransvaret for alle tilsatte som lønnes over fellesrådets budsjett. 
Fellesrådet har 4 – 5 møter i året og velges for fire år av gangen.
Fellesrådet består av 2 representanter fra hvert av de 2 menighetsrådene, samt 1 person valgt av kommunen (formannskapet) og 1 person oppnevnt av biskopen. 
Alle har personlige varamedlemmer. 
Kirkevergen er fellesrådets sekretær.

 

Fellesrådets medlemmer 2023–2027

Kommunens representant er valgt for årene 2023–2027 

Medlemmer                         Varamedlemmer

Ole Henrik Grønn              Signe Leonore Lindstøl
Laila Tjørhom Stensvold    Aud Jorun Klodvik
Mette Marit Salvesen         Per Christian Giving
Kenneth Stamsø Solheim   Bjørn Grunnsvoll                                                                                  Ellen Gryting                    Ragnhild E Floberg
Lars Ole Røed                  Kommunal representant
                                       Elen Lauvhjell 1. vara                                                                                                                   Anette Lunner 2. vara    

 

 

                                   

 


KALENDER

søndag 28 juli
Risør kirke
søndag 4 august
Søndeled Kirke
Risør kirke
søndag 11 august
Frydendal kirke
søndag 18 august
Risør kirke
søndag 25 august
Risør kirke
Søndeled Kirke

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Lenker

Kontaktinfo

Risør kirkelige fellesråd

Kirkegaten 1
Postboks 297
4953 RISØR
Tlf.:
37 15 03 21
E-post:
postmottak@risor.kirken.no