menighet
Misjonsprosjekt
Misjonsprosjekt logo - Risør menighet

Personvernerklaering

HVORDAN OG HVORFOR VI SAMLER INN
OG BRUKER PERSONOPPLYSNINGER?

PERSONVERNERKLÆRING

Behandling av personopplysninger i Risør kirkelige fellesråd.
Når du henvender deg til oss via nettsider, epost, telefon eller personlig frammøte, vil Risør kirkelige fellesråd behandle personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om
personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Risør kirkelige fellesråd ved
kirkevergen i Risør.
Kontaktinformasjon til kirkekontoret/kirkevergen er:
 Besøksadresse: Kirkegata 1, 4950 Risør
 Postadresse: Postboks 297, 4953 Risør
 E-post: postmottak@risor.kirken.no
 Telefon: 37 15 03 21
 Organisasjonsnr.: 977 008 689

Hvorfor samler vi inn personopplysninger og hva slags informasjon samler vi inn?

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:
1. Besvare henvendelser som kommer inn til oss:
Navn, telefonnummer, e-postadresse og eventuelle personopplysninger som måtte følge av
henvendelsen.
Behandlingen av personopplysninger skjer på grunnlag av en interesseavveining. Vi har
vurdert det slik at dette ofte er nødvendig for å hjelpe deg med det du lurer på.
Dette gjelder kontaktinformasjon og personopplysninger som er nødvendig for å yte deg
tjenester i forbindelse med gravplassforvaltning, kirkelige handlinger, trosopplæringstiltak og
øvrige tilbud det er mulig for deg å melde deg på (tilbud som konfirmasjon, babysang, kor,
med videre).

2. For å gi informasjon om vår virksomhet:
Navn, e-postadresse, telefonnummer.
Behandlingen skjer på grunnlag av avtale med deg.

3. Rekruttering til nye stillinger oss hos:
CV, søknad, attester og referanser.
Behandling av personopplysninger skjer på grunnlag av samtykke som du har gitt.

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering.

Risør kirkelige fellesråd bruker databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle
personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta
informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen.
Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:
- IKT Agder IKS
- Kirkedata AS
- Den norske kirkes medlemsregister

All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området.


Lagringstid

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble
samlet inn for. Siden organer i Den norske kirke er forpliktet av arkivloven, gjør vi oppmerksom på at sletting først kan gjennomføres der dette er i overenstemmelse med arkivlovgivningens regelverk om kassasjon.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside:
www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du sende mail til behandlingsansvarlig på følgende mailadresse:
post@agderkirken.no eller brev til postadressen du finner øverst i dokumentet. Vi vil svare på din
henvendelse til oss så fort som mulig, og senest innen 30 dager.

Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine
personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på, er ta kontakt med behandlingsansvarlig på mail til følgende
mailadresse: postmottak@risor.kirken.no

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke er i overenstemmelse med
personvernlovgivningen, kan du klage til Datatilsynet på postkasse@datatilsynet.no.

Endringer

Endring av våre tjenester og endringer i regelverket om behandling av personopplysninger kan
medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Vi vil sende deg informasjon om dette dersom vi
har din mailadresse. Hvis vi ikke har din kontaktinformasjon, gjøres du oppmerksom på at oppdatert informasjon alltid vil finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

 

KALENDER

søndag 28 juli
Risør kirke
søndag 4 august
Søndeled Kirke
Risør kirke
søndag 11 august
Frydendal kirke
søndag 18 august
Risør kirke
søndag 25 august
Risør kirke
Søndeled Kirke

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Lenker

Kontaktinfo

Risør kirkelige fellesråd

Kirkegaten 1
Postboks 297
4953 RISØR
Tlf.:
37 15 03 21
E-post:
postmottak@risor.kirken.no