menighet

Blomsterstell, gravlegater

Blomsterstell og gravlegater


Ved kirkegårdene i Risør kan vi tilby å overta ansvaret for plantestell og utlegging av kranser på gravstedet.
Dette kan enten betales forskuddsvis årlig, eller det kan opprettes et gravfond.

Vedtektene for kirkegårdene i Risør prestegjeld gir anledning til at det ved innbetaling av et bestemt beløp opprettes et gravfond.  
Gravfondet forvaltes av kirkevergen. Det innbetale beløpet med tillegg av renter skal dekke utgifter til vanlig stell av gravstedet for et tidsrom begrenset til fredningstiden eller festetidens lengde. Avtalen kan ikke sies opp i den avtalte perioden.

Dersom det i den avtalte perioden oppstår slike økonomiske forhold at midlene ikke strekker til skal kirkevergen gi beskjed til festeren eller den ansvarshavende.  
Det er anledning til å øke fondet, slik at det varer ut den avtalte periode. I motsatt fall vil vedlikeholdet opphøre når midlene er brukt opp.

Skulle det være midler igjen når avtaletiden for fondet er ute, blir disse å anvende av Fellesrådet til alminnelig forskjønnelse av kirkegården.

Kirkevergen fører eget regnskap for hvert fond, som revideres hvert år av kommunens revisor. 
Det beregnes en årlig administrasjonsavgift på kr 125,– pr avtale. 


Prisliste – gravstell Risør og Søndeled – 2023
1. Etableringsavgift
Omfatter tillaging av plantefelt med montering av plantekasse og gjødslet blomsterjord
Kr  900,–.

2. Komplett pakke
Planting av løk om høsten, planting av sommerblomster, gjødsling, grassing og vanning i sommerhalvåret, samt nedleggelse av krans til jul dersom værforholdene gjør dette mulig. Oppretting av gravstein ved behov.
Komplett pakke pr år kr 2100,–.

3. Sommerblomster
Planting innen 1. juni med vanning, stell og gjødsling, og luking ut august. Fjerning av planterester etter frost
Kr 1.500,–.

4. Vinterkrans
Mosekrans som legges på graven omkring 1. søndag i advent og fjernes om våren
Kr. 500,–.

5. Vanning
For dem som ønsker å plante selv. Forutsetter av etableringsavgift er betalt og plantekasse er montert. Vanning fra 1. juni og ut august
Kr 800,–.

7. Annet arbeid på kirkegården
Oppretting av gravstein, div. andre arbeider på kirkegården.
Kr 700,– pr time.

8 Administrasjonsavgift
Kr 125,– pr år pr avtale.

Kontakt kirkevergen tlf. 37 15 03 21.     

KALENDER

søndag 28 juli
Risør kirke
søndag 4 august
Søndeled Kirke
Risør kirke
søndag 11 august
Frydendal kirke
søndag 18 august
Risør kirke
søndag 25 august
Risør kirke
Søndeled Kirke

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Lenker

Kontaktinfo

Risør kirkelige fellesråd

Kirkegaten 1
Postboks 297
4953 RISØR
Tlf.:
37 15 03 21
E-post:
postmottak@risor.kirken.no