menighet

Begravelse

Rutiner i forbindelse med dødsfall

Kirkevergen og kirkegårdsarbeiderne er de som først og fremst står til tjeneste ved dødsfall – uansett om man tilhører noen menighet eller ikke.
Ved kirkelig gravferd deltar ellers en av menighetens prester og en av kantorene.
Det er også et utstrakt samarbeid mellom kirken og begravelsesbyråene. 
Pårørende tar kontakt med begravelsesbyrået som igjen hjelper dem videre med de praktiske gjøremål i forbindelse med begravelsen.

Vanlig fremgangsmåte:

Begravelsesbyrået tar kontakt med kirkevergen for å avtale tidspunkt for seremoni.
Kirkevergen underretter fungerende prest og kantor om tid og sted for seremonien.
Presten tar kontakt med pårørende. Det avtales tidspunkt for samtale.
Begravelsesbyrå har en samtale med pårørende om praktiske ting i forbindelse med seremoni og gravlegging.
Begravelsesbyrå melder fra til kirkevergen om det skal være begravelse eller bisettelse, om det skal brukes en eksisterende grav eller det skal opprettes ny grav, hvem som skal være ansvarlig for gravstedet, spesielle ønsker for seremoni osv.
Begravelsesbyrå tar kontakt med kantor, som er musikalsk ansvarlig for seremonien.
Begravelse skal normalt finne sted innen 8 dager etter dødsfallet.
Musikken er en viktig del av gravferden. Våre kantorer vil svært gjerne stå til tjeneste med valg av musikkform.
Klikk her for å se distriktets kantorers forslag til musikk

Innbyggere i prestegjeldet kan fritt velge hvilken kirkegård innen prestegjeldets grenser de vil begraves på. 
For prestegjeldets innbyggere er selve begravelsen kostnadsfri. 
Ikke medlemmer av DNK må betale avgift for bruk av andre bygninger enn gravkapellet og Risørhuset ved begravelser/bisettelser. Risørhusets store sal (Inger Johanne) kan brukes som seremonirom ved gravferd når en venter mange til seremonien eller det ikke er ønske om å være i gravkapellet.
I tillegg til fri grav kan man reservere en grav i tilknytning til den som benyttes til gravlegging. For denne festegrav må det betales festeavgift fra dag en. 
Se avgiftsregulativet.

Ellers henviser vi til Vedtekter for kirkegårdene i Risør.

KALENDER

søndag 28 juli
Risør kirke
søndag 4 august
Søndeled Kirke
Risør kirke
søndag 11 august
Frydendal kirke
søndag 18 august
Risør kirke
søndag 25 august
Risør kirke
Søndeled Kirke

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Lenker

Kontaktinfo

Risør kirkelige fellesråd

Kirkegaten 1
Postboks 297
4953 RISØR
Tlf.:
37 15 03 21
E-post:
postmottak@risor.kirken.no