menighet

Vedtekter for kirkegårdene

VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I RISØR KOMMUNE (FORSKRIFT)

Jf. lov av 7.juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) § 21 (1) Vedtatt av
Risør kirkelige fellesråd 20.09.17. Godkjent av Agder og Telemark bispedømmeråd 31.10.17 I kraft fra
01.01.2018.

§ 1.

Avdøde personer innen kommunen kan gravlegges på hvilken som helst av gravplassene i kommunen. De
har rett til fri grav såfremt graven blir tilvist.
Avdøde personer fra andre kommuner kan gravlegges i kommunen mot at kostnadene ved gravferden og
avgift som feste av grav betales.
Dette gjelder også plass i navnet minnelund.

§ 2.

Fredningstiden for graver er 20 år.
Normal festetid for graver er 10 år.

§ 3.

I navnet minnelund betales det for gravering av navneplate. I tillegg betales det for vedlikehold og stell av
minnelunden.
Det er ikke anledning til å opparbeide eget plantefelt for grav i navnet minnelund. Det kan legges ned
blomster og tennes gravlys på sted anvist av gravplassforvaltningen.

§ 4.

I navnet minnelund kan det festes grav ved siden til halv ordinær festeavgift.
Graver i navnet minnelund kan festes for 5 år om gangen etter utløpet av fredningstiden på 20 år.


§ 5.

Det skal være enhetlig skrifttype og skriftstørrelse på navneplatene.

§ 6.

Når festetiden er ute kan gravstedet festes for nye 10 år. Når det er gått 60 år etter siste gravlegging kan
festet ikke fornyes uten etter spesielt samtykke fra kirkelig fellesråd. festeavgift.
Når kistegrav skal tas i bruk er det anledning til å feste en grav ved siden av når behovet tilsier det. Disse
gravene utgjør da et gravsted For en slik ekstra festet grav betales det festeavgift.
Ved bruk av urnegrav eller ved gravlegging i dobbel dybde kan det normalt ikke festes en grav ved siden av.

§ 7.

Ingen må gravlegges i festet gravsted uten samtykke fra festeren. Dersom den ansvarliges eller festerens
samtykke til bruk av festet grav ikke kan innhentes, kan kirkelig fellesråd ta avgjørelse om gravlegging.
Fester plikter å melde adresseendring.

§ 8.

Festeren skal ha skriftlig varsel når festeavgiften forfaller til betaling. Dersom ikke festeavgiften er betalt
innen 3 måneder, skal nytt varsel sendes før gravstedet går tilbake til kirkegården.

§ 9.

Gravene skal snarest mulig etter begravelsen settes i stand i høyde med bakken og såes til med gressfrø, unntatt det som skal være plantefelt og sted for gravminne.
Graven skal ikke ha særskilt innramming i form av karm eller lignende. Blomster eller annen beplantning samles på et mindre felt foran gravminnet, men ikke større enn stenens bredde og lengre enn 0,8 m. fra stenens bakside. Busker på gravsted tillates ikke høyere enn 90 cm. over bakken. Overskrides denne høyde, må buskene holdes nede ved klipping eller skiftes ut.

§ 10.

Plasseringen av gravminner påvises av kirkelig fellesråd.
Gravminnet skal ikke plasseres mellom to graver.
Eldre gravsteder som gjenfestes, repareres eller midlertidig fjernes, må settes i stand etter gjeldende vedtekter.
Gravminner og annet gravutstyr som er eldre enn 60 år, må ikke fjernes eller flyttes uten at fylkeskommunen har hatt anledning til å uttale seg.

§ 11.

Vedlikehold av gravsted og plantefelt påhviler festeren. Forsømmes dette i 2 år kan kirkegårdsbetjeningen så
plantefeltet til med gressfrø. Festeren kan likevel senere overta vedlikehold av gravstedet.

§ 12.

De som steller graver bør følge den rettledning de får av kirkeverge eller kirkegårdsarbeider. Fellesrådet er ikke ansvarlig for skader på graver eller utstyr ved naturkatastrofer, hærverk eller tyveri uten at det kan bevises at de ansvarlige for kirkegården har gått uansvarlig fram.

§ 13.

Ved innbetaling av et bestemt beløp fra ansvarlig for frigrav eller fester, vil kirkelig fellesråd overta ansvar
for beplantning og stell av gravstedet for ett eller flere år. Det skal i hvert enkelt tilfelle signeres en
gravstellavtale. Midlene forvaltes av kirkelig fellesråd. Det innbetalte beløp med tillegg av renter skal dekke
utgiftene til vanlig stell av gravstedet for et bestemt tidsrom. Slikt gravlegat kan ikke opprettes for lengre varighet enn fredningstiden eller festetidens lengde.
Skulle det i legattiden oppstå økonomiske forhold slik at midlene ikke strekker til, skal kirkevergen gi melding til de pårørende. Det vil da være anledning til å øke legatet slik at dette vil vare ut frednings– eller festetiden. I motsatt fall vil vedlikeholdet opphøre når midlene er oppbrukt.
Skulle det være midler igjen når tiden er ute, blir disse å anvende til alminnelig forskjønnelse av
kirkegården.
Kirkevergen fører regnskap for hver avtale. Dette revideres hvert år av kommunens revisor.

§ 14.

Bårerom disponeres av kirkelig fellesråd og skal bare brukes til oppbevaring av døde i tiden fram til
gravferden. Ingen har adgang uten etter tillatelse. Liksyning skal bare finne sted etter samtykke fra den som
sørger for gravferden og er de ansatte uvedkommende.

§15.

Fellesrådet kan gi unntak fra bestemmelsene i disse vedtektene når det ikke er fastsatt i sentrale lover eller
forskrifter.

KALENDER

søndag 28 juli
Risør kirke
søndag 4 august
Søndeled Kirke
Risør kirke
søndag 11 august
Frydendal kirke
søndag 18 august
Risør kirke
søndag 25 august
Risør kirke
Søndeled Kirke

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Lenker

Kontaktinfo

Risør kirkelige fellesråd

Kirkegaten 1
Postboks 297
4953 RISØR
Tlf.:
37 15 03 21
E-post:
postmottak@risor.kirken.no