menighet

Frydendal kirke


 

 

Frydendal kirke
 

Frydendal kirke – langkirken i nygotisk stil med ca. 300 sitterplasser ble bygget i 1879.


Fra 1745 til 1877 var Risør og Søndeled ett prestegjeld. Folk fra det gamle Søndeled skulle etter loven søke til Søndeled kirke, men adkomsten fra sognets yttergrenser til Indre Søndeled kunne være både tung og vanskelig. Det var derfor naturligere å ta turen til hovedkirken i prestegjeldet – Risør kirke. Man var inne på tanken om å legge de ytre strøk av Søndeled til Risør menighet, men det viste seg fort at dette ville medføre plassproblemer i Risør kirke. Man drøftet derfor seriøst om man skulle rive Risør kirke og bygge en ny og større kirke i byen. Den tanken fikk liten oppslutning.
    Tarald Knudsen på Frydendal ga tomt til ny kirke (og kirkegård) – dermed var saken løst: Frydendal var stedet for en ny kirke i et nytt sogn, Ytre Søndeled.
    Regnskapene viser at kirken kostet tilsammen kr. 41.844,– inklusiv alt nødvendig utstyr. Arkitekt var H. Nissen, Oslo og byggingen utført av byggmester D. Bergmand, Moss. Byggekomiteen besto av følgende: lensmann Kildahl, Tarald Knudsen, Frydendal, Ole Eriksen Skjeldsøe, Gregers Tengelsen Øen, John Torjesen Garthe, John Stensersen Febu og Torjus Thorvildsen, Gloppe.

Like etter at kirken var ferdig ga Torjus Thorvildsen fra Gloppe det første orgel til kirken – 11 stemmer. Dette orgel fungerte fram til ombyggingen av kirken i 1928, da kjøpte man et brukt orgel fra Asker kirke til en pris av kr. 5.800,–. I desember 1969 bevilget bystyret i Risør inntill kr. 100.000,– til nytt orgel. Dette ble aldri noe godt orgel, men fungerte fram til 2004, da menigheten ved hjelp av gaver og egne midler anskaffet nytt digitalt orgel til en pris av rundt en halv mill. kr.

Billeghuggeren Staphan Sinding har utformet altertavlen og var i diskusjon med daværende sogneprest Arnesen om motiv for altertavlen. Sinding ville ha et relieff av Kristus og de små barn mens Arnesen ville ha et annet motiv. I brev fra Sinding til Arnesen argumenterer Sinding slik for sitt valg av altertavle: "Da jeg fattede den Beslutning å vælge dette Motiv (Kristus og de små barn), gjorde jeg det fordi jeg troede jeg hadde fundet en Tanke og en Composition, som jeg antog vilde passe bedre for Deres Menighet. Jeg tænkte, at dette Billede lettere vilde kunde opfattes af en Tilskuerkræds, som vel maa antages ikke at kunde eje nogen megen udvilket Kunstsans, jeg troede her lettere at kunde vinde en naiv Menigheds Hjerte."

I 1928 ble Frydendal kirke gjenåpnet i "ny skikkelse" etter omfattende arbeider både utvendig og innvendig. Da fikk kirken sin nåværende form og farge. Glassmaleriet som er plassert under hvelvingen i østveggen er en gave til kirken fra søndølinger i Amerika. Nedenfor dette er Lammet med fanen påskrevet INRI og Duen malt av Olaf Hasaas fra Risør.

Minneplaten i våpnehuset er utformet av Alfred Seland og bærer navnene til de falne fra Ytre Søndeled i krigen 1940 – 45. Den ble hengt opp til kirkens 75–årsjubileum i 1954.
 


 

KALENDER

søndag 28 juli
Risør kirke
søndag 4 august
Søndeled Kirke
Risør kirke
søndag 11 august
Frydendal kirke
søndag 18 august
Risør kirke
søndag 25 august
Risør kirke
Søndeled Kirke

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Lenker

Kontaktinfo

Risør kirkelige fellesråd

Kirkegaten 1
Postboks 297
4953 RISØR
Tlf.:
37 15 03 21
E-post:
postmottak@risor.kirken.no