menighet
Diakoni

Misjonsprosjekt
Misjonsprosjekt logo - Risør menighet

Diakoniplan Risor

Diakoniplan for Risør menighet 2020 – 2024

Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling, og uttrykkes gjennom
nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.

NESTEKJÆRLIGHET:

UTDELING AV BLOMST/KALENDER/BOK TIL ÅRSJUBILANTER.

Målsetting: Dele ut en oppmerksomhet i begynnelsen av desember hvert år til de som har
fylt 85, 90, 95, 96, 97, 98, osv. Med en inspirasjonssamling for utdelerne i forkant.
Ansvarlig: Diakoniutvalget

OPPFØLGING AV ETTERLATTE/PÅRØRENDE ETTER DØDSFALL

Målsetting: Gi tilbud om oppfølging/besøk til etterlatte/pårørende/overlevende i
menigheten. Prest har med brosjyre med informasjon og kontaktinfo som kan deles ut til
pårørende i sorgsamtaler.
Ansvarlig: Prest/prostidiakon/diakoniutvalg

SORGGRUPPER

Målsetting: Kontinuerlig tilbud om samtalegrupper til de som opplever sorg.
Ansvarlig: Prostidiakonen

FORBØNNSTJENESTE FOR KONFIRMANTER

Målsetting: At alle konfirmanter blir regelmessig bedt for gjennom konfirmasjonstiden.
Konfirmantene nevnes med navn under forbønnen i gudstjenestene. Det lages forbønnskort
med konfirmantenes navn som deles ut i menigheten.
Ansvarlig: Soknepresten.

INSTITUSJONER

Målsetting: Regelmessig gudstjenester/andakter på Frydenborgsenteret, samt besøk og
hyggetreff ved frivillige. Søke samarbeid med andre.
Ansvarlig: Soknepresten og diakoniutvalget.

INKLUDERENDE FELLESSKAP:

HELARBEIDET OG SIMEN

Målsetting: At alle med ulike utviklingshemninger skal føle seg sett og inkludert gjennom
heldagen og ulike arrangementer gjennom året. SIMEN har samlinger på Sandnes bedehus
en gang pr. måned. Det arrangeres hyggetreff en gang i halvåret for beboerne i Orreveien og
Tyriveien.
Ansvarlig: Diakoniutvalget og soknepresten.

PROSTIDIAKONEN

Målsetting: Ha fokus på ensomhet, rus, psykisk helse, relasjonskonflikter og sorg ved å gjøre
seg synlig og aktiv i gudstjeneste, konfirmantundervisning, diakoniutvalg, media og
lokalsamfunn.
Ansvarlig: Prostidiakonen

ALLEHELGENSDAG

Målsetting: Invitere siste års etterlatte til en konsert/et arrangement
Ansvarlig: Diakoniutvalget i samarbeid med sokneprest/organist.

FLERKULTURELT

Målsetting: Å tilby utlån av Frydendal menighetssenter til egen gudstjeneste for eritreerne.
Samt kunne få til felles kirkekaffe. Motivere menigheten til å være med å støtte og hjelpe
der det trengs for våre nye landsmenn. Menigheten støtter opp om VIRKS venner.
Ansvarlig: Diakoniutvalget.

KIRKEKAFFE

Målsetting: At det etter hver gudstjeneste gis tilbud om en kopp kaffe/noe å bite i
Ansvarlig: Menighetsrådet.

MEDARBEIDERPLEIE

Målsetting: Et årlig inspirasjonsarrangement for alle menighetens frivillige.
Ansvarlig: Menighetsrådet og menighetens ansatte.

DIAKONIENS DAG

Målsetting: Hvert år arrangere en diakoniens dag i menigheten
Ansvarlig: Sokneprest, diakoniutvalg og prostidiakon.

VERN OM SKAPERVERKET:

GJENBRUK og GRØNN MENIGHET

Målsetting: Å få til kildesortering i begge kirker, på begge menighetssentrene og på
kirkekontoret. Arbeide for at menigheten skal bli en grønn menighet.
Ansvarlig: Menighetsrådet, kirkevergen, diakoniutvalget.

KAMP FOR RETTFERDIGHET:

FREDSGUDSTJENESTE EN GANG I ÅRET

Målsetting: Menigheten arrangerer årlig fredsgudstjeneste i samarbeid med Aktive
Fredsreiser.
Ansvarlig: Soknepresten

FASTEAKSJON FOR KIRKENS NØDHJELP

Målsetting: Engasjere konfirmantene og øvrig menighet til den årlige fasteaksjonen. Sørge
for utdeling/innsamling av fastebøssene Brød for verden.
Ansvarlig: Soknepresten/konfirmantansvarlig og menighetsrådet.

 

Godkjent i Diakoniutvalget i Risør 7. januar 2020
Vedtatt i Menighetsrådet i Risør 23.januar 2020

KALENDER

søndag 28 juli
Risør kirke
søndag 4 august
Søndeled Kirke
Risør kirke
søndag 11 august
Frydendal kirke
søndag 18 august
Risør kirke
søndag 25 august
Risør kirke
Søndeled Kirke

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Lenker

Kontaktinfo

Risør kirkelige fellesråd

Kirkegaten 1
Postboks 297
4953 RISØR
Tlf.:
37 15 03 21
E-post:
postmottak@risor.kirken.no