Den Norske Kirke
Risør kirkelige fellesråd
 


Rutiner i forbindelse med dødsfall

 

Kirkevergen og kirkegårdsarbeiderne er de som først og fremst står til tjeneste ved dødsfall – uansett om man tilhører noen menighet eller ikke.
Ved kirkelig gravferd deltar ellers en av menighetens prester og en av kantorene.
Det er også et utstrakt samarbeid mellom kirken og begravelsesbyråene. Pårørende tar kontakt med begravelsesbyrået som igjen hjelper dem videre med de praktiske gjøremål i forbindelse med begravelsen.

Vanlig fremgangsmåte:

 

  • Begravelsesbyrået tar kontakt med kirkevergen for å avtale tidspunkt for seremoni.
  • Kirkevergen underretter fungerende prest og kantor om tid og sted for seremonien.
  • Presten tar kontakt med pårørende. Det avtales tidspunkt for samtale.
  • Begravelsesbyrå har en samtale med pårørende om praktiske ting i forbindelse med seremoni og gravlegging.
  • Begravelsesbyrå melder fra til kirkevergen om det skal være begravelse eller bisettelse,om det skal brukes en eksisterende grav eller det skal opprettes ny grav, hvem som skal være ansvarlig for gravstedet, spesielle ønsker for seremoni osv.
  • Begravelsesbyrå tar kontakt med kantor, som er musikalsk ansvarlig for seremonien.
  • Begravelse skal normalt finne sted innen 8 dager etter dødsfallet.
Musikken er en viktig del av gravferden. Våre kantorer vil svært gjerne stå til tjeneste med valg av musikkform.
Klikk her for å se distriktets kantorers forslag til musikk

Innbyggere i prestegjeldet kan fritt velge hvilken kirkegård innen prestegjeldets grenser de vil begraves på. For prestegjeldets innbyggere er selve begravelsen kostnadsfri. Ikke medlemmer av DNK må betale avgift for bruk av andre bygninger enn gravkapellet ved begravelser/bisettelser. I tillegg til fri grav kan man reservere en grav i tilknytning til den som benyttes til gravlegging. For denne festegrav må det betales festeavgift fra dag en. Se avgiftsregulativet.

Ellers henviser vi til Vedtekter for kirkegårdene i Risør.

 

Kirkemøtet 2002 vedtok ny gravferdsliturgi som supplerende alternativ til gjeldende ordning med virkning fra 1. mars 2003.

 

Den nye ordningen finnes her som MS Word–filer: bokmål / nynorsk

 


Se også lovbestemmelser om gravferd i Norge i Gravferdsloven av 1996.

 

Se tidligere utgaver »
KALENDER

søndag 25 april
Risør Kirke
søndag 2 mai
Risør Kirke
søndag 9 mai
Søndeled Kirke
Frydendal kirke
torsdag 13 mai
Frydendal kirke
mandag 17 mai
Risør Kirke
11:00
Søndeled Kirke
13:00
Sandnes Bedehus
søndag 23 mai
Søndeled Kirke
Risør Kirke

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Linker