Risør kirkelige fellesråd

Risør kirkelige fellesråd

 
Risør kirkelige fellesråd

Fellesrådet er et lovbestemt organ som består av to medlemmer fra hvert menighetsråd og en representant valgt av kommunestyret. Dessuten oppnevner biskopen et medlem. Kirkevergen er fellesrådets sekretær og daglig leder av fellesrådets virksomhetsområde.


Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen.
Kirkelig fellesråd er ansvarlig for:

 


  • bygging, drift og vedlikehold av kirker
  • anlegg, drift og forvaltning av kirkegårder
  • opprettelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over fellesrådets budsjett
  • anskaffelse og drift av menighets– og prestekontor
  • administrativ hjelp for prosten når staten yter tilskudd til det
  • utbetaling av godtgjørelse til prester for reiser og boligtelefon etter regler gitt av departementet
  • anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring
Kirkelig fellesråd foretar tilsetting av og har arbeidsgiveransvaret for alle tilsatte som lønnes over fellesrådets budsjett.

Fellesrådet har 4 – 5 møter i året og velges for fire år av gangen.

Fellesrådet består av 2 representanter fra hvert av de 3 menighetsrådene, samt 1 person valgt av kommunen (formannskapet) og 1 person oppnevnt av biskopen. Alle har personlige varamedlemmer. Kirkevergen er fellesrådets sekretær.
 

Fellesrådets medlemmer 2019 – 2023

Kommunens representant er valgt for årene 2019 – 2023

 
Medlemmer

Varamedlemmer

Ole Henrik Grønn
Marianne Rundholt
Lars Lauvhjell
Aud Jorunn Klodvik
Gerd Norli RuudBjørg Sørdal
Albert M Walla
Nelly Lauvhjell
 Elen LauvhjellLill Jorunn Larsen
 Ellen Gryting
 Ragnhild E Floberg

Den Norske Kirke

Søk i kirken.no:

  
Lenker

Kontaktinfo

Risør kirkelige fellesråd

Kirkegaten 1
Postboks 297
4953 RISØR
Tlf.:
37 15 03 21
E-post:
postmottak@risor.kirken.no