Meny

Barn
2-års sangsamling
Undrekveld og 4-års bok
Skattejakt og 6-års bok
Legoklubben
Tårnagenter
Spesialagenter
I fyr og flamme
Lys våken
Hvitveisen og Blåveisen
Etter skoletid
Familiegudstjenester

Baby
Dåp
Babysang
Åpen barnehage

Ungdom
Konfirmant 2019
Reload
Ten-In

Risør Motettkor
Info

Arrangement
Fellesskapskveld
Kirkebasar
Konsert
Kulturkveld
Markedsdag
Temakveld
 

Visitasforedraget 12. nov 2017

DEN NORSKE KIRKE

Agder og Telemark biskop

 

 

 

VISITASFOREDRAG

Risør og Søndeled menigheter

søndag 12. november 2017

 

 

 

Kjære menighet, nåde være med dere,

og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.

 

Det har vært to spennende og innholdsrike dager i Risør og Søndeled menigheter under denne visitasen. Dager der jeg har fått et godt innblikk i menighetene. Dager dere har tatt meg med inn i deres arbeid, gleder, utfordringer og muligheter.

 

Over til selve visitasen og med forarbeidet til den.

 

Før visitasdagene har staben i samarbeid med menighetsrådene skrevet en visitasmelding. En visitasmelding er en beskrivelse og vurdering av menigheten i dag, og av utviklingen som er skjedd siden forrige visitas som var for 11 år siden. Jeg oppfordrer gjerne medlemmer i menighetene til å ta en titt i den.

 

Kontorvisitasen har blitt foretatt av prost Ragnhild Eikeland Floberg. Hun har også ansvar for å følge opp visitasen.

 

Det er laget en befaringsrapport fra Søndeled, Frydendal og Risør kirker av rådgiver ved bispedømmekontoret, Dag Kvarstein.

 

til selve programmet disse dagene.

Dette har vært dager som har vært fylt av gode møter og spennende samtaler.

De ansatte i menighetene og medlemmer av menighetsråd og fellesråd har vært med på flere av møtene og arrangementene sammen med prost i Aust Nedenes, Ragnhild Eikeland Floberg, og diakonirådgiver Erling Jakobsen.

 

Onsdag 8. november.  

 

Visitasen startet onsdag morgen med et møte med ordfører Per Kristian Lunden. Han trakk fram det gode og konstruktive samarbeidet som han opplever det er mellom Den norske kirke og Risør kommune. Ordføreren ba også om gode tips fra biskopen i og med at ordførerene nå skal begynne å vie brudepar i kommunen i stedet for sorenskriveren.

 

Vi hadde morgenbønn i Frydendal kirke og etterpå var staben og representanter fra begge menighetsrådene samlet i Frydendal menighetshus til stabsmøte.  Jeg fikk anledning til å innlede til samtale om «Hvordan være menighet i vår tid»

 

På Frydenborgsenteret hadde vi andaktssamling ved Inger Øybekk og Tor Morten Halvorsen sammen med beboerene. Vi fikk også en interessant samtale med leder for enhet omsorg i kommunen, Per Christian Andersen. Det ble tydelig for oss at Risør ligger langt fremme når det gjelder helsetjenester til kommunens befolkning.

 

Vi var invitert til lunchmøte med varaordfører Elen Lauvhjell og kommunalsjef Nils Martin Andersen. Her ble gode relasjoner stadfestet, og det ble gitt godt skussmål til arbeidet som gjøres i Risør kirkelige fellesråd med kirkeverge Ingvar Lillehammer i spissen. Risør kommunes verdidokument ble presentert. Takk til kommunen og politikere som legger forholdene godt til rette for Den norske kirkes menigheter.

 

På ettermiddagen var det møte med medlemmene i Risør kirkelige fellesråd. Her fikk jeg anledning til å holde et innlegg om «Fellesrådets rolle i fremtidens kirke med utgangspunkt i nytt lovforslag om tros- og livssynssamfunn».  Det ble en god samtale om temaet.

 

Deretter var neste post på programmet møte med medlemmene i Risør menighetsråd. Her fikk jeg anledning til å innlede til en nyttig samtale om «Kirkens plass i lokalsamfunnet».

 

Kvelden ble avsluttet med medarbeiderfest i Frydendal menighetshus. Under ledelse av organist Tor Morten Halvorsen fremførte Risør motettkor sanger fra sitt varierte repertoar. En meget smakfull tre retters middag ble laget og servert av staben. De frivillige medarbeiderne i menigheten var gjester denne dagen. Mitt bidrag var et lite foredrag om «Kulturens plass i kirken og de frivillige medarbeidere i menigheten».

 

 

Torsdag 9. november ble innledet med morgenbønn i Søndeled kirke.

 

Vi besøkte bedriften Letti. Jeg ble imponert over bedriften som Roger Bach leder, og også av det flotte samarbeidet de har med bedriften Linken arbeids – og aktivitetssenter som vi besøkte senere på ettermiddagen.

 

Det ble et fint besøk på Risør ungdomskole. Vi fikk informasjon om skolen ved rektor Anne Drage, og etterpå ble jeg grillet med spørsmål fra elever i niende klassetrinn. Flotte spørsmål fra meget kloke elever.

 

Det ble et sterkt møte med Kirsten Jonassen Sigmundstad, som er leder ved VIRK, voksenopplæringen i Risør, og det arbeidet som gjøres der. Jeg fikk anledning til å prate med elevene i to av klassene som får undervisning der.

 

I samtale med Aust-Agder Blad og redaktør Linda Akselsen fikk vi bekreftet et godt forhold mellom avisen og menighetsarbeidet i kommunen. Redaktør Akselsen oppfordret ansatte og medlemmer i menighetene til å komme med innspill, bilder og tekst til avisen om aktiviteter og arrangementer.

 

På ettermiddagen fikk jeg en god samtale med fiore ungdommer som er med i Reload, et tiltak for ungdommer som går i videregående skole. Dette arbeidet er en del av det tverrkirkelige ungdomsarbeidet som er mellom kirkene i Risør kommune.

 

Det var møte med menighetsrådet på Søndeled på ettermiddagen. Vivi og Harald Rød laget en gjestfri og smakfull ramme for møtet, ved å servere deilig middag og stille huset til rådighet for samtale mellom biskop og menighetsrådet. Jeg innledet til samtale med emnet «Menighetsrådets rolle i fremtidig kirkeordning».

 

Kvelden ble avsluttet med konsert og salmekveld ved lokale krefter ledet av organist Jorunn Myhre i Søndeled kirke, hvor jeg fikk anledning til å tale med fokus på Luther og salmetradisjonen. Det var påfølgende kveldsmat i Søndeled menighetshus med foredrag av Per Emanuelsen og andakt ved Albert Walla.

 

Jeg har også under visitasen hatt samtaler med alle de vigslede tilsatte, og mange av de som er ansatt i fellesrådet.

 

 

Oppfordringer og utfordringer til menighetene.

 

Samarbeidet mellom Risør og Søndeled sogn og Risør kommune

I møtet med kommunen, hvor det ble bekreftet det gode samarbeidet med Den norske kirke og fellesrådene, ble det gitt en oppfordring til menighetene om å komme med innspill til revisjonsarbeidet av kommuneplanen som snart skal settes i gang. Ta imot utfordringen og kom med innspill vedrørende kirkens arbeid med diakoni, kulturarbeid, arbeid for barn og unge.

 

Kirken ble også utfordret til å samarbeide om tilbud til flyktninger og arbeid med miljøvern.  Responder positivt også på denne utfordringen. Dette er to viktige utfordringer lokalsamfunnet står overfor og hvor dere som menigheter har viktige bidrag å komme med.

 

Kirke - skole samarbeidet.

I møte med kommunens ledelse og ungdomsskolens rektor kom det frem at det også på dette området er et godt og tradisjonsrikt samarbeid mellom kirken (e) og skolene i kommunen. 

Fortsett det gode samarbeidet og revidere eksisterende planer. Det er også behov for å inngå planer med de skolene dere ikke har laget slike planer.

 

 

Menighetsrådene.

Det har vært gode og spennende møter med medlemmene i menighetsrådene i Risør og Søndeled. Takk for deres gode arbeid og deres engasjement i menighetsarbeidet. Fortsett deres gode arbeid for å vekke og nære det kristelige liv i menighetene.

 

Diakoni

Jeg gleder meg over at det nå er diakoniutvalg i begge menighetene. Nylig er en grundig og god diakoniplan mottatt fra Risør menighet. Jeg håper også at Søndeled menighet får vedtatt diakoniplan og at begge menighetene reviderer planene med jevne mellomrom. Ikke minst, sørg for at de settes ut i livet.

 

Jeg er også glad for at begge menighetsrådene har vedtatt at de fortsatt vil støtte prostidiakonstillingen etter at prosjektperioden er over.

 

Arbeid for fortsatt å ivareta beboere ved Frydenborgssenteret og andre som er under offentlig omsorg slik at deres rett til tros- og livssynsutøvelse kan bli ivaretatt.

 

Jeg ber menigheten ha samtaler med ledelsen i helse og sosial i kommunen, og overleverer dem informasjonsmateriell om menneskers rett til egen tros- og livssynsutøvelse.

 

 

Flyktninger og asylsøkere.

Jeg ser med glede at koptiske kristne fra Eritrea har sitt gudstjenestefellesskap i Frydendal menighetshus. Fortsett å arbeide for at flyktninger og asylsøkere kan finne et godt hjem og venner i Risør kommune, og også finne sin plass i menighetene.

 

Trosopplæringsarbeidet.

Jeg erfarer det gode trosopplæringsarbeidet som gjøres og som ledes av Laila Stensvold.

Jeg er imponert over det flotte arbeidet som foregår i Søndeled med barn og ungdom gjennom barneforening, speider og Ten-In, og arbeidet i Risør med blant annet Reload og KUFA. Godt å se at det er et tverrkirkelig samarbeid i Risør med blant annet Frikirken om dette arbeidet.

Jeg forstår det kan være utfordrende å få god deltakelse på trosopplæringstiltakene, spesielt i Risør sokn.

 

Fortsett å satse på barn og ungdom, og be og arbeid for å finne gode veier å gå i arbeidet for at de skal bli bevart hos Jesus videre i livet. Ta gjerne kontakt med ansatte ved bispedømmekontoret, hvis dere trenger rådgivning og hjelp i arbeidet.

 

Musikalsk arbeid.

Jeg har møtt det gode musikalske arbeidet som ledes av organist Tor Morten Halvorsen og organist Jorunn Myhre. Dette er imponerende og godt arbeid. Fortsett med å legge vekt på det musikalske arbeidet i arrangementer knyttet til kirkene og i gudstjenestene. La sangen og musikken få være med å styrke menighetens arbeid med å nå ut til mennesker med budskapet om Jesus Kristus, og å bidra til at mennesker kan finne sin plass i kirken og menighetsfellesskapet.

 

Gudstjenestearbeidet

Jeg erfarer at dere har et meget godt arbeid med gudstjenester i soknene, og at mange frivillige medarbeidere og konfirmanter, spesielt i Risør sokn, er involvert i gudstjenestearbeidet. Dette har vi fått et godt eksempel på i dag ved visitasgudstjenesten her i Risør kirke.

 

Fortsett dette gode arbeidet med gudstjenestene i soknene. Ha et spesielt fokus på å nå flere yngre voksne slik at de kan finne sin plass i menighetsfellesskapene.

 

Oppsummering

Når jeg nå oppsummerer visitasen i Risør og Søndeled menigheter fylles jeg med takknemlighet, og hilser dere med Paulusord til menigheten i Tessaloniki:

«Vi takker alltid Gud for dere alle når vi husker på dere i våre bønner. For vår Gud og Fars ansikt husker vi stadig på hvordan dere er virksomme i tro, arbeider i kjærlighet og holder ut i håp til vår Herre Jesus Kristus.» (1 Tess 1, 2-3)

Så gjenstår det å takke for fellesskapet i visitasuken. Dere har lagt ned et godt arbeid i forberedelse og gjennomføring. Takk til ansatte som har fulgt oss, til råd og frivillige som har møtt oss. Takk til dere som ser til de praktiske detaljene og legger alt godt til rette.

Til sist en takk til dere som var med i gudstjenesten i dag, og til dere som har forberedt kirkekaffen.  Det har vært og er godt å være sammen med dere.

Gud velsigne Risør og Søndeled menigheter!

 

Agder og Telemark bispestol 12. november 2017

 

Stein Reinertsen

biskop

 

  
Av: Albert M. Walla   Publisert: 14.12.2017
 

Se tidligere utgaver »
Den Norske Kirke
Søk i kirken.no:
  
Linker
»
»
»
»
Størst av alt
Brukerpålogging

Brukernavn:

Passord:

Risør kirkelige fellesråd

Kirkegaten 1              
Postboks 297                          
4953 RISØR
Tlf.:
37 15 03 21                          
Faks.:
37 15 22 54
E–post:
kirkevergen@risor.kirken.no 
Copyright © 2015 Risør kirkelige fellesråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no